Pts

1 2 3
Evgeny Grishaev 7 8 6
Alexey Tenzer 11 11 11