Alik Girevenkov

Moskau - Liga Pro 02/21 02:30 - Aleksei Slachshilin v Alik Girevenkov View
Moskau - Liga Pro 02/21 01:00 - Alik Girevenkov v Alexey Yanshaev View
Moskau - Liga Pro 02/20 23:30 - Alik Girevenkov v Daniil Zamorsky View
Moskau - Liga Pro 02/20 22:30 - Vitalii Bazilevskii v Alik Girevenkov View
Moskau - Liga Pro 02/14 03:00 - Vitalii Bazilevskii v Alik Girevenkov 10-8
Moskau - Liga Pro 02/14 01:30 - Yuri Merkushin v Alik Girevenkov 5-9
Moskau - Liga Pro 02/14 00:00 - Alik Girevenkov v Igor Matveev 8-3
Moskau - Liga Pro 02/13 21:30 - Alik Girevenkov v Vladimir Safonov 6-4
Moskau - Liga Pro 02/07 02:40 - Ilya Korogodsky v Alik Girevenkov 9-11
Moskau - Liga Pro 02/07 02:00 - Alik Girevenkov v Aleksey Ianshaev 10-8
Moskau - Liga Pro 02/07 01:00 - Mihail Andrusenko v Alik Girevenkov 8-9
Moskau - Liga Pro 02/07 00:00 - Ilya Korogodsky v Alik Girevenkov 9-7
Moskau - Liga Pro 02/06 22:00 - Alik Girevenkov v Igor Matveev 7-10
Moskau - Liga Pro 02/05 13:38 - Yurii Merkushin v Alik Girevenkov 7-5
Moskau - Liga Pro 02/05 13:00 - Alik Girevenkov v Vitalii Bazilevskii 9-10
Moskau - Liga Pro 02/05 12:00 - Daniil Zamorsky v Alik Girevenkov 8-8
Moskau - Liga Pro 02/05 11:00 - Yurii Merkushin v Alik Girevenkov 9-7
Moskau - Liga Pro 02/05 10:00 - Alik Girevenkov v Viktor Ivanov 9-8
Moskau - Liga Pro 01/17 02:39 - Alexey Slashchilin v Alik Girevenkov 10-10
Moskau - Liga Pro 01/17 01:30 - Artyom Tsitselsky v Alik Girevenkov 10-5
Moskau - Liga Pro 01/17 00:00 - Alik Girevenkov v Aleksey Ianshaev 11-10
Moskau - Liga Pro 01/16 22:30 - Alik Girevenkov v Daniil Zamorsky 8-11
Moskau - Liga Pro 01/16 21:30 - Aleksei Slachshilin v Alik Girevenkov 11-9
Moskau - Liga Pro 01/15 13:50 - Artyom Tsitselsky v Alik Girevenkov 9-7
Moskau - Liga Pro 01/15 12:30 - Yuri Merkushin v Alik Girevenkov 8-11
Moskau - Liga Pro 01/15 11:00 - Alik Girevenkov v Viktor Ivanov 12-10
Moskau - Liga Pro 01/15 09:30 - Alik Girevenkov v Oleg Popov 10-6
Moskau - Liga Pro 01/15 08:15 - Artyom Tsitselsky v Alik Girevenkov 10-6
Moskau - Liga Pro 01/12 07:41 - Dmitry Medvedev v Alik Girevenkov 9-10
Moskau - Liga Pro 01/12 06:30 - Ilya Korogodskii v Alik Girevenkov 9-10