Invictus Gaming Invictus Gaming   Topsports Gaming Topsports Gaming
14 14
Kills
5 5
-5 -5
Gold
-5 -5
25 Vorlagen 13

Player statistics

Name (Invictus Gaming) LevelK/D/AMinions
Wen Bo Yu 15 4/0/2 301
Eui Jin Song 16 2/0/5 266
Liu Yi Wang 12 0/2/7 54
Zhen Ning Gao 15 4/2/6 159
Seung Lok Kang 16 4/1/5 267
Name (Topsports Gaming) LevelK/D/AMinions
Yu-Long Xiong 13 0/3/5 150
Jia-Hao Bai 15 0/4/1 232
Ding Zhuo 16 3/2/0 295
Hui Dong Xiong //
Nam DongHyun 12 0/2/5 42
Dong-wook Lee 13 2/3/2 282
Invictus Gaming Invictus Gaming   Topsports Gaming Topsports Gaming
17 17
Kills
14 14
-5 -5
Gold
-5 -5
33 Vorlagen 28

Player statistics

Name (Invictus Gaming) LevelK/D/AMinions
Wen Bo Yu 15 2/2/3 267
Eui Jin Song 17 5/2/5 269
Liu Yi Wang 13 0/6/11 53
Zhen Ning Gao 14 4/3/9 131
Seung Lok Kang 17 6/1/5 284
Name (Topsports Gaming) LevelK/D/AMinions
Yu-Long Xiong 13 2/4/6 128
Jia-Hao Bai 14 0/4/4 182
Ding Zhuo 16 6/3/6 240
Hui Dong Xiong //
Nam DongHyun 13 1/3/9 18
Dong-wook Lee 14 5/3/3 281
Invictus Gaming Invictus Gaming   Topsports Gaming Topsports Gaming
16 16
Kills
29 29
-5 -5
Gold
-5 -5
43 Vorlagen 54

Player statistics

Name (Invictus Gaming) LevelK/D/AMinions
Wen Bo Yu 17 1/7/10 407
Eui Jin Song 18 4/4/7 386
Liu Yi Wang 15 0/6/10 85
Zhen Ning Gao 17 11/4/3 189
Seung Lok Kang 18 0/8/13 348
Name (Topsports Gaming) LevelK/D/AMinions
Yu-Long Xiong 18 8/3/10 246
Jia-Hao Bai //
Ding Zhuo 18 11/1/6 385
Hui Dong Xiong 18 3/6/12 314
Nam DongHyun 16 2/4/15 91
Dong-wook Lee 18 5/2/11 430
Invictus Gaming Invictus Gaming   Topsports Gaming Topsports Gaming
22 22
Kills
18 18
-5 -5
Gold
-5 -5
43 Vorlagen 44

Player statistics

Name (Invictus Gaming) LevelK/D/AMinions
Wen Bo Yu 17 7/2/8 350
Eui Jin Song 17 5/2/8 289
Liu Yi Wang 15 1/5/10 85
Zhen Ning Gao 16 7/3/6 165
Seung Lok Kang 18 2/6/11 313
Name (Topsports Gaming) LevelK/D/AMinions
Yu-Long Xiong 15 1/4/11 181
Jia-Hao Bai //
Ding Zhuo 17 3/4/7 258
Hui Dong Xiong 17 9/8/7 278
Nam DongHyun 14 0/5/14 64
Dong-wook Lee 16 5/1/5 333

Events

  • Map 1 Winner - Invictus Gaming
  • Map 2 Winner - Invictus Gaming
  • Map 3 Winner - Topsports Gaming